ETİK KURALLARIMIZ

Telesis A.Ş. yasal ve hukuki yükümlülüklerine ek olarak etik prensipler içeren bir firma kültürüne sahiptir. Kurulduğu 1983 yılından bu yana, firma kurucuları ve çalışanları evrensel etik değerlere kendi kişisel presiplerini de katarak bu kültürü oluşturmuşlardır.

Temelini bu kültürün oluştururduğu Telesis A.Ş. nin etik kuralları yalnızca yazılı belgeler olmayıp, tüm çalışanları tarafından benimsenen ve özümsenerek yaşanan değerleri içerir.

Firma mensupları bunları uygulamakla kalmaz, başkalarından da bekler.

Telesis A.Ş.: Çalışanlarına dürüst ve eşit davranır, herbiri için en iyisini ister, adil ücret ve çalışma koşulları sağlar. Çalışanlarının , moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefler. Firma etik kurallarının çalışanları tarafından tam olarak anlaşılmasına çaba gösterir.

Çalışanlarının Firma  etik değerler ve presiplerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını destekler. Bu amaçla düşünce ve görüşlerini yönetime sunabilmeleri için kolay iletişim kanalları sağlar.

Telesis A.Ş. nin mensupları: Başka firma çalışanları, müşteriler, rakipler, kamu kurumları, diğer özel firmalar ile ilişkilerinde her zaman adil ve dürüst davranırlar. Bu ilişkilerinde, hiçbir zaman karalayıcı, yanlış yönlendirici, dürüst olmayan davranışlarda bulunmazlar. İş ilişkileri olan kişilerden, maddi değer taşıyan hediye ve benzerlerini doğrudan ya da dolaylı olarak almaz ve vermezler.

Telesis A.Ş. bayileri ile uzun dönemli işbirliğini hedefler, onlara adil ve dürüst davranır. Firma etik kurallarının bayileri tarafından da bilinmesi ve anlaşılması için, onları bilgilendirir.

Telesis A.Ş. müşterilerine adil ve dürüst davranır. Ürünleri ile ilgili tüm belgeleri hazırlarken açık  ve dürüsttür. Yanlış yönlerdirmelerden uzak durur. Mutlak ve tam müşteri memnuniyetini hedefler. Bu nedenle, ürünleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeyi hedefler.

Telesis A.Ş. hizmet ve ürün aldığı sağlayıcılara da benzer şekilde adil ve dürüst davranır. Sağlayıcıların kendisi ile paylaştığı gizlilik içeren bilgilere saygı gösterir. Sağlayıcların patent, lisans ve benzeri değerlerini kollar ve uygular. Sağlayıcılarına ödemelerini sözleşmelere uygun şekilde, zamanında ve tam olarak yapar.

Telesis A.Ş. kendi etik değerlerine benzer değerlere sahip kişi, firma, kurum ve kuruluşlar ile çalışmayı hedefler.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Telesis A.Ş., yürüttüğü faaliyetlerinde çevreye karşı duyarlılığı ve çevre performansının sürekli iyileştirilmesini, çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

 • Çevre ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı
 • Enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmayı
 • Çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygun teknolojiyi araştırmayı ve kullanmayı
 • Firma çalışanlarını, çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi
 • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt eder.

Telesis A.Ş., kaynakları elverdiğince, çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Bu amaçla, tüm iş ve işleyişlerinde yasal ve hukuki yükümlülükleri yanında etik kuralları da göz önünde bulundurur.

Telesis A.Ş. çalışanlarını çevre koruma konusunda bilgilendirir. Çevre koruma uygulamalarını geliştirmek üzere düşünce ve görüşlerini yönetime sunabilmeleri için kolay iletişim kanallarını sağlar.

Telesis A.Ş. ürünlerini uzun yıllar çalışabilecek şekilde yada bir başka deyişle uzun ömürlü tasarlar. Böylece, müşteri memnuniyetinin yanında, çevrenin korunmasına da katkı sağlamayı hedefler.

Telesis A.Ş. ürünlerinin çevreye olumsuz eksini en az kılacak gerekli önlemleri alır. Ürünlerini, mümkün olduğunca, az enerji tüketecek, soğutma veya ısıtmalı ortamlara gerek duymayacak şekilde tasarlar. Böylece, enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasına da katkı sağlamayı hedefler.

Telesis A.Ş. ürünlerini, mümkün olduğunca küçük ve kompakt tasarlar. Ürünlerin fiziksel boyutlarını küçük tutarak hammadde ve enerji tassarufunu hedefler. Örnek olarak, Telesis PX24X IP PBX santrallarının kontrol ve anahtarlama ana DSP modülünün  boyutu sadece 8x10cm dir.

Geleceğe baktığında, Telesis A.Ş.

 • Uzun ömürlü
 • Sağlam
 • Güvenli
 • Az enerji tüketen
 • Ortam soğutmasına ihtiyaç duymayan
 • Ortam ısıtmasına ihtiyaç duymayan
 • Mümkün olduğunca küçük boyutlu, çevre ile dost ürünler tasarlamaya devam edecektir.

Telesis A.Ş. çevre ile dost ürünlerin yanında, işleyişlerinde de çevre korunmasına katkı sağlayacak önlemleri alır ve sistemleri geliştirir. Bir kaç örnek vermek gerekirse; Telesis A.Ş. kağıt tüketimini azaltmak üzere tüm ürün dokumanları, kalite sistem dokumanları, elverdiği ölçüde tüm firma içi kayıtları bilgisayar ortamında tutmayı hedefler. Çalışanları, müşterileri ve bayilerinin basılı dokümanlar yerine bilgisayar ortamında çalışmalarını teşvik eder. Telesis A.Ş. atık yönetimi Türkiye yasalarına uygun olarak ve özenle gerçekleştirilir. Telesis A.Ş. tesisleri doğal gaz ile ısıtılır. Doğalgaz diğer fosil yakıtları ile karşılatırıldığında çok daha az sülfür dioksit, nitrojen oksit ve partikül yaymaktadır. Telesis A.Ş. de kullanılan tüm paketleme malzemeleri uluslararası ISPM 15 standardına uygun ısıl yada kimysal işlemden geçmiş olup, zararlı organizmalardan arındırılmıştır. Telesis A.Ş. ulaşım araçlarının LPG yakıt ile çalışmasını tercih eder. LPG, dizel yada benzine göre atmosfere çok daha az zararlı partiküller yaymaktadır. Telesis A.Ş. çevre koruma hedefleri bugün olduğu gibi gelecekte de gelişerek sürmeye devam edecektir.